♥*•♫.•*♥درهم برهم♥*•♫.•*♥ گاهى … دلت”به راه” نیست!! ولى سر به راهى … خودت را میزنى به “آن راه” و میروى… و همه، چه خوش باورانه فکر میكنند.. که تــو.. “روبراهى”…. http://asma2000.mihanblog.com 2019-09-20T00:07:04+01:00 text/html 2018-02-05T16:45:24+01:00 asma2000.mihanblog.com Asma Sobhani کنکور http://asma2000.mihanblog.com/post/666 امروز روز بدیه استرس کنکور دارم ... زیست میخونم اما خیلی سخته این فصل بدون دبیر جدا نمیشه دبیرمونم ک هیچ text/html 2017-10-12T10:47:32+01:00 asma2000.mihanblog.com Asma Sobhani درد دل ..... http://asma2000.mihanblog.com/post/664 <div align="center"><br></div><div align="center"><br><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><img class="rg_ic rg_i" data-sz="f" name="Ozfhj_mOVct3_M:" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQqiUnmdA7ZkrUEmmcpYTcMBBcO_RqGTIuuhcF2SMmWUZoPfraYhA" alt="Bildergebnis für ‫دختر تنها و غمگین‬‎" style="margin-left: -5px; margin-right: -6px; margin-top: 0px;" width="303" height="201"></font></div><div align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">دردِ دِل کــه میکُنــی یعنـــی</font><br></div><div align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;ضَعــف هایَــت را درد هاَیــت را میگُذاری </font><br><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> در سینـــی و تعــــارُف میکنــی کــه</font><br><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;هَــرکُدامَـــش را کــه میخواهنـد بردارنـــد </font><br><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">تیــــز کننـــد تیــــغ کننـــد … و بزننـــد </font></div> text/html 2017-10-12T10:27:47+01:00 asma2000.mihanblog.com Asma Sobhani .... http://asma2000.mihanblog.com/post/663 <div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img class="irc_mi" src="https://cdn.nicefun.org/14119/1411941056351201_large.jpg" style="margin-top: 0px;" alt="Bildergebnis für ‫دختر تنها و غمگین‬‎" width="445" height="325"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">بدترین حس دنیا بی حسیه....<br></font></div> text/html 2017-10-12T10:18:50+01:00 asma2000.mihanblog.com Asma Sobhani هه.... http://asma2000.mihanblog.com/post/662 <div align="center"><img class="irc_mi" src="http://dl.lovekade.com/images/2017/02/photo-girl-black-and-white-24.jpg" alt="Ähnliches Foto" style="margin-top: 39px;" width="373" height="222"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#333333">چقدر سخته خوب بودن تو این دنیا .... هه<br></font></div> text/html 2017-10-12T10:08:40+01:00 asma2000.mihanblog.com Asma Sobhani fighting http://asma2000.mihanblog.com/post/661 <div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img class="irc_mi" src="http://batlagh.com/wp-content/uploads/photos-Success-and-effort-3.jpg" alt="Bildergebnis für ‫عکس تلاش‬‎" style="margin-top: 0px;" width="306" height="246"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">حتی داخل کلمه ( غیرممکن) یک "ممکن" وجود دارد....</font><br></div> text/html 2016-09-15T19:22:28+01:00 asma2000.mihanblog.com Asma Sobhani مدرسه.... http://asma2000.mihanblog.com/post/659 <div align="center"><font size="3">یادش بخیر زمانی که بازرس از آموزش وپرورش میومد</font><br><font size="3">.</font><br><font size="3">.</font><br><font size="3">.</font><br><font size="3">.</font><br><font size="3">.</font><br><font size="3">.</font><br><font size="3">.</font><br><font size="3">.</font><br><font size="3">.</font><br><font size="3">.</font><br><font size="3">.</font><br><font size="3">اگه به مدیر و ناظم فحش هم میدادی فقط لبخند میزدن</font><br><font size="3"> text/html 2016-09-14T13:42:29+01:00 asma2000.mihanblog.com Asma Sobhani پروفسور هاوکینگ... http://asma2000.mihanblog.com/post/658 <div class="irc_mimg irc_hic i6KovEs1kYGs-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><br><a target="_blank" class="irc_mil i3597 i6KovEs1kYGs-zixyDjKkw5M" data-noload="" tabindex="0" href="https://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.zamoune.com%2Farticle%2FDsK1tUP%2F%25DB%25B1%25DB%25B0-%25D8%25AD%25D9%2582%25DB%258C%25D9%2582%25D8%25AA-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25B1%25D8%25AF-%25D9%25BE%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2581%25D8%25B3%25D9%2588%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA%25DB%258C%25D9%2588%25D9%2586-%25D9%2587%25D8%25A7%25D9%2588%25DA%25A9%25DB%258C%25D9%2586%25DA%25AF-%25E2%2580%25A6&amp;psig=AFQjCNHm5tSGpf1_JrjfYqut-PREe31kaw&amp;ust=1473946306204148"><img class="irc_mi i6KovEs1kYGs-pQOPx8XEepE" alt="Image result for ‫پروفسور هاوکینگ‬‎" style="margin-top: 12px;" src="http://cdn01.zoomit.ir/ex/Other/93/09/hawking/hawking8.jpg" width="440" height="236"></a></div><span class="_r3 irc_sbc"><a class="_ZR irc_sbl i3592" data-i="1" data-noload="" tabindex="0" href="https://www.google.com/searchbyimage?image_url=http%3A%2F%2Fcdn01.zoomit.ir%2Fex%2FOther%2F93%2F09%2Fhawking%2Fhawking8.jpg&amp;sbisrc=imghover&amp;client=firefox-b&amp;bih=657&amp;biw=1366"><span></span></a></span> text/html 2016-09-14T13:32:17+01:00 asma2000.mihanblog.com Asma Sobhani پروفسور هوکینگ.. http://asma2000.mihanblog.com/post/657 <div align="center"><br><br><img class="irc_mi i6KovEs1kYGs-pQOPx8XEepE" alt="Image result for ‫پروفسور هاوکینگ‬‎" style="margin-top: 0px;" src="http://cdn01.zoomit.ir/ex/Other/93/09/hawking/hawking3.jpg" width="439" height="292"></div> text/html 2016-09-14T06:49:39+01:00 asma2000.mihanblog.com Asma Sobhani پروفسور هاوکینگ... http://asma2000.mihanblog.com/post/656 <div align="center"><br><br><br><img class="irc_mi i_QgUsGQa1NE-pQOPx8XEepE" style="margin-top: 0px;" src="http://pro3.ir/MediaFolder/moghalat/zendeginameh/380265_25wE1eyw.jpg" alt="Image result for ‫عکس نوشته های پروفسور هاوکینگ‬‎" width="412" height="412"></div> text/html 2016-09-14T06:39:13+01:00 asma2000.mihanblog.com Asma Sobhani پروفسور هاوکینگ... http://asma2000.mihanblog.com/post/655 <div align="center"><br><br><br><img class="irc_mi i_QgUsGQa1NE-pQOPx8XEepE" alt="Image result for ‫عکس نوشته های پروفسور هاوکینگ‬‎" style="margin-top: 0px;" src="http://www.jhannama.loxblog.com/upload/jahan.nama/image/415984_336460319774959_214931730_o.jpg" width="433" height="288"><br><br><br><br></div> text/html 2016-09-14T06:36:13+01:00 asma2000.mihanblog.com Asma Sobhani پروفسور هاوکینگ http://asma2000.mihanblog.com/post/654 <div align="center"><br><br><br><br><img class="rg_ic rg_i" data-src="https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcThqzBseNVji4-Z6XWEjR_smY11cQTYry-jRC_rWqCxLapyCa4F" data-sz="f" name="55n-2zOaAG8rtM:" alt="Image result for ‫عکس نوشته های پروفسور هاوکینگ‬‎" style="width:285px;height:160px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-top:0px" src="https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcThqzBseNVji4-Z6XWEjR_smY11cQTYry-jRC_rWqCxLapyCa4F"><br><font size="2"><br><br>مردم برای شما وقت نخواهند داشت اگر همیشه عصبانی و شاکی باشید </font><br><br><font size="3"><b>پروفسور هاوکینگ</b></font><br></div> text/html 2015-03-13T11:07:37+01:00 asma2000.mihanblog.com Asma Sobhani کروکدیل http://asma2000.mihanblog.com/post/649 <div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">کروکدیل رو هر وقت از اب بگیری...</font></div><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="font-size: 11px;">.</span></font></div><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="font-size: 11px;">.</span></font></div><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="font-size: 11px;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>&nbsp;</span></font></div><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">.</font></div><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="font-size: 11px;">.</span></font></div><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="font-size: 11px;">.&nbsp;</span></font></div><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">.</font></div><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">میگیره جرت میده!!!</font></div><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">اخه من نمی فهمم انتظار داری تازه باشه وقتی از اب میگیریش؟؟؟</font></div><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">جدی انتظار داری کروکدیل رو از اب بگیری؟؟؟</font></div><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">کروکدیل هم قدته؟؟؟شوخی داره باهات!!!<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif" style="font-size: 11px;"></font></div> text/html 2014-10-19T13:51:56+01:00 asma2000.mihanblog.com Asma Sobhani ﺑﻬﺎﻧﻪ .... http://asma2000.mihanblog.com/post/648 <div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4">ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺭﻳﺸﺎﻣﻮ ﻣﻴﺰﺩﻡ ﺩﺳﺘﻢ ﺧﻮﺭﺩ<br><br>&nbsp;ﺯﻳﺮ ﺍﺑﺮﻭﻫﺎﻡ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪ ! <br><br><br><br><br> . <br> . <br> . <br> . <br> . <br> . <br><br><br> ﺑﻬﺎﻧﻪ جدید پسرا !! <br><br><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"><br><br></font></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font> text/html 2014-08-02T12:38:31+01:00 asma2000.mihanblog.com Asma Sobhani یک انگشتر الماس... http://asma2000.mihanblog.com/post/647 <div align="center"><font size="2">زن به شوهرش میگه دیشب خواب دیدم <br><br>برام یک انگشتر الماس خریدی به نظرت <br><br>تعبیرش چیه؟ </font><br><font size="2"> <br>شوهر میگه صبر کن تا شب تولدت معلوم میشه </font><br><font size="2"> <br>زنه شب تولدش با شوق و ذوق <br><br>کادوش رو باز میکنه، میبینه توش<br><br>&nbsp;یه کتاب تعبیرخوابه!<br><br><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/13.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif"><br><br></font></div> text/html 2014-06-29T08:15:02+01:00 asma2000.mihanblog.com m0ali ایـــــــ پناه درماندگانـــــــــــ http://asma2000.mihanblog.com/post/646 <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="90%"><tbody><tr> <td style="padding-right: 15px" colspan="2" height="40" valign="top"> <p align="right"><b> <a href="http://jahgraxoy.blogfa.com/post-199.aspx"><font style="font-size: 17pt" color="#f7ac2b" face="Times New Roman"> </font></a></b></p><br></td> </tr> <tr> <td colspan="2" bgcolor="#e6b66f" height="1" valign="top"><br></td> </tr> <tr> <td class="post" colspan="2"> <img style="WIDTH: 412px; HEIGHT: 289px" alt="" src="http://www.khorasan.ir/Portals/49/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87/imamreza.jpg" align="bottom" border="0" height="591" hspace="0" width="828"> <p>&nbsp;</p> <p align="center"><font color="#990000" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><strong>فقیر و خسته به درگاهت آمدم ٬ رحمی</strong></font></p> <p align="center"><font color="#990000" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><strong>که جز ولای توام نیست هیچ&nbsp;دستاویز</strong></font></p></td></tr></tbody></table>